Let op:

In de zomermaanden zijn er aangepaste openingstijden bij een aantal spreekuren. Zie voor meer info de locatiezoeker of nieuws

Privacy

Wij zijn door uw huisarts, medisch specialist of een andere zorgverlener verzocht om analyses uit te voeren op uw lichaamseigen materiaal (bloed, sputum, urine, ontlasting etc.). De resultaten rapporteren wij aan uw behandelend arts of artsen. Dat betekent dat wij werken met uw persoonsgegevens.

Om de veiligheid van uw gegevens te borgen werkt Certe volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De rechten en plichten zijn opgenomen in een privacyverklaring.

Certe gaat zorgvuldig om met uw gegevens

Als klant kunt u er vanuit gaan dat:

 • iedere medewerker van Certe verplicht is tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van de functie ter kennis komt;
 • al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt;
 • als er gegevens in uw dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens administratief verwerken;
 • persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven. Uitzondering hierop zijn meldingen aan de GGD in het kader van de Wet Bestrijding Infectieziekten;
 • geanonimiseerde gegevens worden verstrekt aan landelijke of regionale instanties, kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen en Federatie Nederlandse Trombosediensten ten behoeve van managementinformatie;
 • u uw gegevens kunt inzien en laten corrigeren als deze onjuist blijken te zijn, u mag ook weten naar wie uw gegevens zijn verstuurd.

U vindt alle informatie in de privacyverklaring.

Uw rechten

Een belangrijk item in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dat u controle moet kunnen uitoefenen op de gegevens die Certe van u heeft. U kunt deze controle uitoefenen door de volgende rechten;

 • Recht om in te zien
 • Recht om te wijzigen
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht om gegevens over te dragen
 • Recht op informatie.

Wat deze rechten inhouden, hebben wij voor u op een rij gezet.

Het delen van gegevens met uw zorgprofessionals

Wij zijn door uw huisarts, medisch specialist of een andere zorgverlener verzocht om analyses uit te voeren op uw lichaamseigen materiaal (bloed, sputum, urine, ontlasting etc.). De resultaten rapporteren wij aan uw behandelend arts of artsen. Wij streven er naar dat de door ons uitgevoerde diagnostiek leidt tot betere gezondheidszorg. Dat betekent dat de gegevens in zowel de eerste lijn (uw huisarts) als de tweede lijn (ziekenhuis) geraadpleegd kunnen worden door uw behandelend arts(en).

Dat voorkomt dat er onnodig of dubbel onderzoek wordt aangevraagd, maar ook dat u onnodig belast wordt met onderzoek en eventuele kosten. Dit betekent concreet dat resultaten van onderzoek aangevraagd door uw huisarts, ook verstuurd worden naar het ziekenhuis waar u eventueel onder behandeling bent. De belangrijkste informatie hierover hebben wij voor u op een rij gezet.

Wilt u dit niet? Dan kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Gebruik patiƫntmateriaal

Patiëntenmateriaal dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek overblijft, kan geanonimiseerd worden gebruikt voor:

 • het optimaliseren of uittesten van Certe diagnostiek
 • wetenschappelijk onderzoek.

Daarbij zijn de resultaten niet te herleiden tot u. De gegevens die bij het gebruikte lichaamsmateriaal horen, worden niet aan derden verstrekt of verstrekt voor commerciële doeleinden.

Certe gaat ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen dat nader gebruik. Wanneer u dit niet wilt, dan kunt u dit aangeven bij degene die het onderzoek uitvoert.

Privacy op spreekuurlocaties

Certe streeft ernaar om ook op spreekuurlocaties uw privacy zo maximaal mogelijk te waarborgen. Certe verzorgt op ruim 170 verschillende locaties een spreekuur. Daarmee willen wij invulling geven aan het leveren van zorg in de regio, met name voor mensen die slecht ter been zijn of moeilijk(er) kunnen reizen. Certe spant zich in om al deze locaties zo in te richten dat ze voldoen aan alle vereisten op het gebied van privacy.

Heeft privacy een absolute prioriteit voor u dan kunt u gebruikmaken van een afgesloten kamer op:

 • onze locatie aan het Damsterdiep in Groningen (Damsterdiep 191);
 • Certe bloedafnamepoli's ziekenhuislocaties;
 • een aantal spreekuurlocaties, u kunt hiervoor contact opnemen met Certe via 088 - 23 70 100.

Contact

Heeft u vragen over hoe Certe met privacy omgaat? U kunt contact opnemen met:

Information Security Officer
Mark Buist
m.buist@certe.nl
Tel: 088 - 23 70 100

Functionaris Gegevensbescherming
Gunnar Andriesse
functionarisgegevensbescherming@certe.nl
Tel: 088 - 23 71 100