Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

GLP-1 analoog als additionele behandelmogelijkheid voor type 2 diabetes in de eerste lijn

Vanuit Certe Diabetesdienst worden voor patiënten met diabetes type 2 in principe behandeladviezen gegeven met de standaardmiddelen: metformine, gliclazide en insulinetherapie, conform de NHG-richtlijn uit 2013. Bij het adviseren van de individuele patiënt blijkt soms dit therapeutisch arsenaal onvoldoende en ontstond de behoefte om specifieke patiënten met GLP-1 analogen te behandelen. Uit een pilot blijkt dat dit niet alleen via de tweede lijn hoeft te worden voorgeschreven, maar ook via een internist van Certe (en dus in de eerste lijn).

Uit  een pilot blijkt dat deze behandeling goed in de eerste lijn kan worden uitgevoerd in samenwerking met een internist: een voorbeeld van  ‘anderhalvelijnszorg’

Behandelen patiënt in de eerste lijn

Voor GLP-1 analogen dient het eerste recept door een internist te worden voorgeschreven, waardoor deze middelen dus in de praktijk in de tweede lijn worden voorgeschreven. Aangezien binnen Certe Diabetesdienst internisten werken, biedt dit de mogelijkheid om GLP-1 analogen voor te schrijven aan type 2 diabetespatiënten, die voor hun diabeteszorg in de eerste lijn kunnen blijven. In 2014 werd daarom een pilot gedaan, waarna in 2015 de module ‘instelling op GLP-1’ werd aangeboden door Certe.

Uitkomst pilot: Certe Diabetesdienst kan de instelling op GLP-1 als extra dienst aanbieden

Certe Diabetesdienst kan de instelling op GLP-1 als extra dienst aanbieden voor patiënten die voldoen aan de ondergenoemde criteria en geen contra-indicatie hebben. Voor eerst lijkt naast het voorschrift ook supervisie van de internist aangewezen. Een GLP-1 analoog behandeling in een anderhalvelijn-setting lijkt een effectieve en veilige additionele behandelmogelijkheid voor type 2 diabetes in de eerste lijn. Insulinetherapie kan worden voorkomen of uitgesteld en er wordt gemiddeld een matige tot klinisch relevante gewichtsreductie bereikt. Dit allemaal terwijl de type 2 diabetespatiënt ‘gewoon ‘ in de eerste lijn blijft.

In de pilot van 2014 (met dank aan Helen Lutgers, internist endocrinoloog MCL) werden 5 patiënten ingesteld op een GLP-1 analoog, bij 4 patiënten werd de HbA1c-streefwaarde bereikt (gemiddelde duur instelfase 5 maanden), 1 patiënt had onvoldoende resultaat en is ingesteld op insuline. Gemiddeld vielen de patiënten 6.3 kilo af. In 2015 werden 20 patiënten ingesteld op een GLP-1 analoog. Bij alle 20 patiënten verbeterde de glycemische regulatie, waardoor er geen indicatie meer was voor insuline therapie. Bij de patiënten traden geen nier-/leverenzymstoornissen of pancreatitis op.

Uitvoering module ‘instelling op GLP-1’

Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan en na akkoord van zowel de huisarts als de patiënt (na uitleg), wordt de patiënt opgenomen in de ‘instelfase-GLP-1-analoog’. Deze is qua uitvoering sterk gebaseerd op het instelprotocol ‘instellen op insuline’. Huisbezoeken vinden plaats om de patiënt zelfcontrole aan te leren en educatie te geven over het spuiten van GLP-1 analogen. Aan de hand van 2 glucose dag-curves vóór start GLP-1 analoog, worden afspraken gemaakt over aanpassing SU-derivaatdosering (verlaging) bij aanvang startdosis GLP-1 analoog.

De diabetesverpleegkundige belt wekelijks met de patiënt om tolerantie/bijwerkingen te verifiëren, een bloedglucose dag-curve te noteren en zo nodig de SU-derivaten verder te verlagen/te staken.

Verwijsindicaties GLP-1 analoog

  • type 2 diabetespatiënten met een BMI > 35 kg/m2
  • onvoldoende gereguleerde diabetes bij maximaal verdraagbare doseringen van metformine en SU-derivaat gecombineerd
  • HbA1c > 53 mmol/mol / 7.0% en kleiner dan 69 mmol/mol / 8.5% of 1.5% boven de streefwaarde (bij streefwaardes van 7.5-8.0%)

Contra-indicaties voor GLP-1 zijn:

  • (verdenking) type 1-diabetes
  • pancreatitis in de voorgeschiedenis
  • inflammatoire darmziekten
  • diabetische gastroparese
  • eGFR <30 ml/min.

Ook worden er geen gecombineerde behandeling insuline-GLP-1 analoog uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: