Certe voor zorgverleners

Nuchtere bloedafname niet nodig voor de routinematige bepaling van triglyceriden

Met ingang van 1 juli 2018 vervalt de voorwaarde dat een triglyceriden-bepaling uitsluitend in een nuchter afgenomen bloedmonster kan worden bepaald. Dit geldt in alle laboratoria van Certe (zowel 1e als 2e lijn).

Nuchtere bloedafname is niet nodig voor de routinematige bepaling van triglyceriden (o.a. bij cardiovasculair risicomanagement (CVRM), blijkt uit de evidence based Europese consensus[1]. Daarom stelt de vakgroep Klinische Chemie van Certe in overeenstemming met collega-laboratoria het volgende vast:

  1. Nuchtere bloedafnames zijn niet nodig voor de routinematige bepaling van het lipidenprofiel (totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden) omdat er in de praktijk geen significante verschillen worden gezien in de “normale” range.
  2. Indien de triglyceriden-concentratie groter is dan 5,0 mmol/L, is herhaling van het onderzoek in een nuchter afgenomen monster te overwegen (waarden > 5 mmol/L worden als afwijkend gemarkeerd).
  3. Triglyceriden-concentraties van > 10 mmol/L zijn conform de NHG-Standaard CVRM, een indicatie voor verwijzing naar de internist.

Voor de diagnostiek van diabetes mellitus moet de glucose-concentratie wel nuchter bepaald worden, uw patiënt moet zich voor dit onderzoek nuchter melden bij ons bloedafnamepunt. Vraagt u een geïndiceerde thuisafname aan, dan kunt u (onder vermelding van deze diagnostische indicatie) een nuchtere bloedafname op de gebruikelijke wijze doen.

Voor nadere toelichting kunt u zich wenden tot een van de klinisch chemici van Certe.


Een bijdrage van

Ramses Kemperman - Klinisch chemicus


Bron

[1] European Atherosclerosis Society en European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Eur Heart J 2016;37:1944-58 en Clin Chem 2016 Jul;62(7):930-46