Certe voor zorgverleners

Laboratoriumdiagnostiek: Van missie naar visie naar realisatie

Tegen de achtergrond van veranderende interacties binnen en tussen de zorglijnen, de ontwikkeling van ‘patient empowerment’ en regionale verdeling van zorgaanbod is het voor Certe een missie om binnen deze dynamiek zowel de aanvragers als de patiënten maximaal te ondersteunen met laboratoriumdiagnostiek vanuit een regionale integrale benadering.

Het is de visie van Certe dat regionale harmonisatie daar een belangrijke praktische voorwaarde voor is, waarbij de samenwerking met het UMCG als regionaal academisch centrum en derdelijns verwijzingscentrum een cruciaal onderdeel is van het concept (niet alleen vanuit de expertise gedachte maar ook vanuit het weer terug verwijzen naar de eerste en/of tweede lijn).


Certe en UMCG dezelfde apparatuur

In 2016 zijn we begonnen met harmoniseren van de chemie-apparatuur op alle Certe-locaties en hebben dat begin 2017 succesvol kunnen afronden. In 2019 zal ook de hematologieapparatuur volgen. Voor beide trajecten geldt, dat we dit in samenwerking met het UMCG opgepakt hebben zodat Certe en het UMCG straks dezelfde testen met dezelfde apparatuur uitvoeren.

Eind 2017 zijn we tevens samen met het UMCG gaan nadenken over het optimaliseren van de regionale versplintering van bijzondere laboratoriumtechnieken. Dat heeft geleid tot het Cerum-project (CERte en UMcg), waarbinnen we expertise (betere ondersteuning/consultatie) en capaciteit (kosten efficiëntie, snelheid en continuïteit) vanuit beide organisatie willen maximaliseren. Na een succesvolle start in 2018 gaan we hier in 2019 mee verder.


Op weg naar dezelfde referentiewaarden in Noord-Nederland

Een belangrijk ander aspect binnen de visie is te komen tot regionale referentiewaarden: 1 referentiewaardenlijst voor Noord-Nederland. Elk laboratorium heeft lokale referentiewaarden opgesteld en daar zijn in het verleden verschillende uitgangspunten voor gebruikt (verschillende bronnen, leeftijd-afhankelijkheid, populatiegemiddelden, kleine groepen 'gezonde' vrijwilligers etc).

Na de apparatuur en testen te hebben geharmoniseerd, zijn de vakgroepen klinische chemie van Certe en het UMCG in 2018 begonnen om alle referentiewaarden opnieuw tegen het licht te houden. Gezamenlijk doen we een revisie zodat het UMCG en Certe straks dezelfde referentie waarden zullen voeren. Wij verwachten dit proces in 2019 af te ronden.

Dat zal natuurlijk een zekere impact hebben. We zullen u dan ook tijdig nader informeren over wanneer en hoe we het gaan implementeren en wat de betekenis daarvan zal zijn.


Op weg naar een zorg-continuĆ¼m

De regionale harmonisatie van de laboratoriumdiagnostiek moet het voor u als zorgverlener uiteindelijk makkelijker maken om resultaten van andere laboratoria te kunnen interpreteren en om uitslagen die zijn gerapporteerd aan andere zorgverleners te kunnen gebruiken bij de diagnostiek (dit geeft nog wel wat juridische uitdagingen maar ook daar zijn we mee bezig).

Voor de patiënt/cliënt zal het aantal bloedafnames kunnen verminderen. Door het meer delen van data die bij andere zorgverleners bekend zijn, kunnen de gegevens 'meebewegen door het zorglandschap en zullen deze uiteindelijk onderdeel worden van het PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Kortom, ondanks een veranderende zorgdynamiek in de regio moeten deze activiteiten in alle opzichten leiden tot een meer efficiënte zorg waar alle betrokkenen van profiteren.


Een bijdrage van


Albert Wolthuis -  Directeur Klinische chemie | Klinisch chemicus-Endocrinoloog