Certe voor zorgverleners

Vraag en antwoord - Nieuw aanvraagformulier klinische chemie

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over ons nieuwe aanvraagformulier voor de klinische chemie, vindt u hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden:

Waarom wijken de aanvraagpakketten CVRM en Diabetes Mellitus type II af van "lokale aanvraagpakketten"?

De samenstelling van de aanvraagpakketten in de probleemgroepen CVRM en DM type II is gebaseerd op de relevante NHG-richtlijnen en LESA (landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken) voor Laboratoriumdiagnostiek van 2012 (update 2017). De op het aanvraagformulier vermelde pakketten kunnen afwijken van de lokale Ketenzorg- en GHC-pakketten. Certe inventariseert de verschillen tussen de pakketten en eventueel de volgende versie van het aanvraagformulier daarop aanpassen.

Wanneer is een nuchtere afname noodzakelijk voor glucose en/of triglyceriden?

Bij CVRM en DM type II-pakketten is een nuchtere glucose-waarde vereist, dit wordt in de volgende versie duidelijker weergegeven. Voor triglyceriden volgt een apart communiqué over het al dan niet noodzakelijk zijn van een nuchtere bloedafname.

Wat wordt bedoeld met [Urineweginfectie vervolg onderzoek]?

Bij deze aanvraag wordt screenend urineonderzoek met behulp van een striptest uitgevoerd. Certe introduceert in het 1e kwartaal van 2018 nieuwe onderzoeksmogelijkheden van urine, na zorgvuldige planning en introductie. Deze nieuwe onderzoeksmogelijkheden worden dan ook meegenomen in de volgende versie van het aanvraagformulier.

Er wordt dan bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om screenend urineonderzoek (al dan niet automatisch gevolgd door een microbiologische kweek) en onderzoek van het urinesediment met behulp van urineflowcytometrie (celtellingen) aan te vragen. Voor het onderzoek naar dysmorfe erytrocyten in urine bij eerder geconstateerde hematurie, moet de patiënt altijd doorverwezen worden naar een ziekenhuislocatie. Voor dit onderzoek is namelijk verse urine nodig.

 

Waarom is Bezinking (BSE) moeilijk te vinden?

Er wordt een actief ontmoedigingsbeleid gevoerd om BSE aan te vragen. LESA laat de keuze tussen CRP of bezinking (BSE). Certe heeft gekozen voor CRP omdat deze specifiek infecties aantoont en de kwantitatieve uitslag een goede maat is voor de ontstekingsactiviteit. 

Meer informatie over deze keuze kunt u nalezen in het vorige Servicebericht

 

Wat moet ik als huisarts met het hokje ‘Bezwaar tegen nader gebruik’

Het is een wettelijk vereiste om de patiënt in staat te stellen bezwaar te maken tegen nader gebruik van zijn of haar (geanonimiseerde) lichaamsmateriaal (zie ook website Federa ). Huisartsen hoeven patiënten niet actief te informeren hierover. Bij de spreekuurlocaties van Certe hangen posters met informatie over dit onderwerp.

Andere suggesties/verzoeken die we van onze aanvragers hebben mogen ontvangen

Wij hebben onder andere de volgende vragen in behandeling:

  • Een probleemgroep voor vitamine B12-deficiëntie aanmaken
  • Het al dan niet aanbieden van de Troponine-aanvraag aan huisartsen
  • Het aanpassen (bijvoorbeeld toevoegen van vitamine D) of geheel verwijderen van het vermoeidheidspakket
  • Probleemgroepen of testen weergeven in een andere volgorde op het formulier
  • Andere naamgeving van testen en/of afkortingen gebruiken
  • Toelichting op reflex-testen (bijv. vrij PSA bij een afwijkend totaal PSA)
  • Lay-out technische wijzigingen om de invoer van patiënt- en aanvragersgegevens te verbeteren
  • Aanpassen van de aanvraagpakketten voor microbiologische/serologische diagnostiek 

Meer informatie over dit aanvraagformulier?

Mocht u met ons van gedachten willen wisselen over de volgende versie van het aanvraagformulier, dan kunt u zich melden bij uw relatiemanager

Dit item is verzorgd door:

Ramses Kemperman, Klinisch Chemicus Certe Huisartsenlaboratorium