Certe voor zorgverleners

Dosisaanpassingen bij verminderde nierfunctie

Bij verminderde nierfunctie kan dosisaanpassing van antimicrobiële middelen, die renaal uitgescheiden worden, noodzakelijk zijn. Deze dosisaanpassing kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  • verlaging van de dosis per keer
  • verlenging van het doseringsinterval

Let op: De oplaaddosis is altijd gelijk aan de normale dosis. De vervolgdosis wordt vervolgens vastgesteld aan de hand van de tabel (pdf).

Uitgaande van een normale leverfunctie kan bij nierfunctiestoornissen op basis van onderstaande tabel het doseringsinterval verlengd worden en/of de dosis verlaagd worden. Het laatste wordt dan aangegeven als % van de oorspronkelijke dosis. Als maat voor de nierfunctie wordt de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) gehanteerd die bij volwassenen op basis van het gemeten serumcreatinine geschat kan worden aan de hand van de formule van Cockcroft & Gault.

 

Clcr mannen [ml/min] =

   (140-leeftijd) x gewicht [kg]   

---------------------------------------------------------------

   72 x serumcreatinine [μmol/l]   

voor vrouwen: Clcr vrouwen = 0,85 x Clcr mannen

Let op: De formule van Cockcroft & Gault als maat voor de creatinineklaring kan aanzienlijk afwijken in de volgende gevallen:

  • bij afgenomen spiermassa (ouderen!)
  • bij gebruik van geneesmiddelen die de actieve secretie van creatinine beïnvloeden
  • bij obese patiënten: gebruik 'lean body mass'
  • bij zwangerschap, ascites: toegenomen GFR bij normale nierfunctie
  • bij ernstige nierinsufficiëntie (bij anurie of oligurie: Clcr = 5-8 ml/min)

 

Raadpleeg de tabel (pdf)